Altena RallyOnderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:
Altena Rally
Hazelegerstraat 14
4264VBIngeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 82599971. Het BTW-nummer van Poetsproducten.nl is: NL003707072B60Altena Rally is per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar altenarally21@gmail.com.Artikel 1 DefinitiesIn deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.1.3 Klant: de wederpartij van Altena Rally met wie Altena Rally een Overeenkomst aangaat.1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.1.5 Partijen: Altena Rally en Klant gezamenlijk.1.6 Altena Rally: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.1.7 Website: de website van Altena Rally, te vinden onder de URL http://www.altenarally.nl.1.8 Zaken: zaken welke Altena Rally op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.Artikel 2 Toepasselijkheid2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.3.2 Altena Rally garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Altena Rally hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Altena Rally er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Altena Rally mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.Artikel 4 Prijzen en betaling4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.4.2 Altena Rally is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan: 1. door middel van elektronische vooruitbetaling (via iDeal);

 Artikel 5 Leveringstermijn5.1 De leveringstermijnen bedragen normaliter 2 tot 3 dagen na ontvangst betaling. Indien een product besteld dient te worden trachten wij een levertijd van 7 dagen te hanteren.5.2 Altena Rally zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.Artikel 6 Herroepingrecht6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen (dus zonder het reclamatieformulier als bedoeld in artikel 7.1 in te hoeven vullen) terug te sturen naar Altena Rally mits:

  1. de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn. 1. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Altena Rally; 1. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Altena Rally het in ontvangst heeft genomen.6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.Artikel 7 Reclameren7.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Altena Rally alwaarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Altena Rally mits: 1. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Poetsproducten.nl binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken; 1. het reclamatieformulier zoals dat bij het bezorgde pakket zat en bij gebreke waarvan, kan worden gedownload van de Website, volledig is ingevuld; 1. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Altena Rally; 1. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Altena Rally het in ontvangst heeft genomen.7.2 Indien na onderzoek van Altena Rally blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Altena Rally met Klant in overleg treden.7.3 Indien na onderzoek van Altena Rally inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op: 1. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is; 1. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.7.6 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarom de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf ad te halen, mag hij wachten met terug betalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

 Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens8.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om: 1. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven; 1. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Altena Rally8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Altena Rally deze uitingen sturen.8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Altena Rally aan te passen bij onjuistheden.Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.9.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Altena Rally, welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. Altena Rally zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.9.3 Klant kan het geschil –indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.Artikel 10 Overige bepalingen10.1 Altena Rally is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.10.2 Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Altena Rally inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.